0

Thử nghiệm xác định độ cứng bề mặt sàn bê tông

Trung tâm Phát triển Công nghệ và Vật liệu Xây dựng thử nghiệm xác định độ cứng bề mặt sàn bê tông theo thang Mohs. Độ cứng bề mặt sàn bê tông theo thang Mohs được LAS-XD 1494 thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 6415-18: 2005; Yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm được đánh giá theo yêu cẩu của dự án hoặc theo YCKT của đơn vị cung cấp sản phẩm.