0

Luật Đầu tư 2014

Luật đầu tư số 67/2014/QH13.

Ngày 26 tháng 11 năm 2014, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng đã ký ban hành Luật Xây dựng số 37/2014/QH13. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2015.

Luật đầu tư số 59/2005/QH11 và Nghị Quyết số 49/2010/QH12 của Quốc hội về dự án, công trình quan trong quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Dowload: 67.signed.pdf