0

Danh mục các đề tài đã thực hiện

Các đề tài nghiên cứu đã được các cán bộ thuộc Trung tâm Phát triển Công nghệ và Vật liệu Xây dựng thực hiện:

 

TT Nội dung nhiệm vụ Mã số Tác giả thực hiện Thời gian thực hiện
1 Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng các cấp phối vữa xây, trát và bê tông thông dụng phù hợp cho việc xây dựng các công trình ven biển và hải đảo phục vụ xác định chi phí xây dựng công trình”  RD 101-20 TS. Trần Minh Đức 2020-2022
2 Soát xét TCVN: “Nghiên cứu soát xét TCVN 8826: 2011 Phụ gia hóa học cho bê tông” TC 25-20 TS. Nguyễn Hùng Minh 2020-2021
3 Đề tài: “Nghiên cứu chế tạo bê tông cốt sợi phi kim để sản xuất các cấu kiện bê tông đúc sẵn thành mỏng sử dụng cho các công trình xây dựng dân dụng ở khu vực biển, đảo” TĐ 143-17 TS. Nguyễn Hùng Minh 2017-2020
4 ĐA 1511: "Đánh giá năng lực và độ tin cậy của kết quả thử nghiệm  cường độ chịu nén của bê tông"   TS. Nguyễn Hùng Minh 2017
5 Biên soạn TCVN: “Sản phẩm bê tông đúc sẵn – Vữa Xi măng cốt sợi thủy tinh – Phương pháp thử - Xác định hàm lượng sợi trong hỗn hợp vữa cốt sợi thủy tinh bằng phương pháp rửa trôi” TC 21-16 TS. Trần Minh Đức 2016
6 Biên soạn TCVN:  “Sản phẩm bê tông đúc sẵn – Vữa Xi măng cốt sợi thủy tinh – Phương pháp thử - Xác định độ lưu động” TC 22-16 TS. Trần Minh Đức 2016
7 Biên soạn TCVN: "Sản phẩm bê tông và bê tông cốt thép dùng cho xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật. Quy tắc nghiệm thu, gắn nhãn, vận chuyển và bảo quản" TC 43-14 KS. Đỗ Văn Xuân 2016