0

Danh mục các đề tài đã thực hiện

(Tin/bài đang xây dựng)

Các đề tài nghiên cứu đã được các cán bộ thuộc Trung tâm Phát triển Công nghệ và Vật liệu Xây dựng thực hiện:

Số TT Tên đề tài/tiêu chuẩn/dự án Năm thực hiện Người thực hiện
       
1   Đánh giá năng lực và độ tin cậy của phép thử cường độ chịu nén của bê tông 2017

  TS. Nguyễn Hùng Minh

TS.Trần Minh Đức

KS. Nguyễn Thanh Hằng

2   Nghiên cứu chế tạo bê tông cốt sợi phi kim để sản xuất các cấu kiện bê tông đúc sẵn thành mỏng dùng cho các công trình xây dựng dân dụng ở khu vực biển đảo 2018 (đang thực hiện)

TS. Nguyễn Hùng Minh

TS.Trần Minh Đức

KS. Nguyễn Thanh Hằng

KS. Nguyễn Ngọc Tú

 

a, b, g, ≤, ≥, kg/cm2

Số TT Tên đề tài/dự án Năm thực hiện

Người thực hiện

1 Dự án 1511 2016 TS. Trần Minh Đức
2 Đánh giá năng lực và độ tin cậy của phép thử cường độ chịu nén của bê tông 2017

TS. Nguyễn Hùng Minh

TS.Trần Minh Đức

KS. Nguyễn Thanh Hằng

3 Nghiện cứu chế tạo bê tông cốt sợi phi kim để sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn thành mỏng dùng cho các công trình xây dựng dân dụng ở khu vực biển đảo 2018

TS. Nguyễn Hùng Minh

KS. Nguyễn Thanh Hằng