08 ngs6 ngs 5

TIN TỨC

 • Thư mời tham gia Dự án

  Mời các Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tham gia chương trình thử nghiệm của Dự án “Đánh giá năng lực và độ tin cậy của kết quả thử nghiệm cường độ chịu nén của bê tông”...

  Chi tiết ->
 • Quyết định số 451/QĐ-BXD về việc Công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng XD công trình

  Ngày 23 tháng 5 nưm 2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 451/QĐ-BXD về việc Công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

  Chi tiết ->
 • Thông tư 06/2017/TT-BXD Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

  Ngày 25 tháng 4 năm 2017 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 06/2017/TT-BXD Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

  Chi tiết ->