0

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13

Ngày 26 tháng 11 năm 2013, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 đã thông qua luật và Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đã ký ban hành Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. Luật này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2017. Luật này thay thế luật đấu thầu số 61/2005/QH11.

Dowload: Luat_43_2013_dauthau.pdf