0

Thí nghiệm Thanh trương nở cao su - Bentonite

Thí nghiệm Thanh trương nở cao su - Bentonite

Trung tâm Phát triển Công nghệ và Vật liệu Xây dựng thử nghiệm vật liệu Thanh trương nở. Đây là sản phẩm dùng để chống thấm mạch ngừng bê tông,… . Các chỉ tiêu thử nghiệm các tính chất cơ lý được LAS-XD 1494 thực hiện: Khối lượng thể tích, Độ nở sau khi ngâm nước, cường độ kéo và độ giãn dài khi đứt theo tiêu chuẩn như ASTM D71, ASTM D471, ASTM D412; Yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm được đánh giá theo CO, CQ của sản phẩm hoặc theo YCKT của dự án.