0

Hình ảnh một số hoạt động của LAS-XD 1494

Hình ảnh một số hoạt động của của LAS-XD 1494

Thử nghiệm độ cứng Shore A của Băng cản nước PVC

Thử nghiệm khung xương thạch cao

 

Thử nghiệm tấm Thạch cao theo tiêu chuẩn TCVN 8257 và đánh giá Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 8256

Thử nghiệm kiểm tra độ cứng mặt sàn bê tông theo thang Mohs

 

Thử nghiệm băng cản nước PVC theo TCVN 1595; TCVN 4866; TCVN 9407; ASTM D412; ASTM D2240; ASTM D570,…

Thử nghiệm thanh trương nở theo tiêu chuẩn ASTM D71, ASTM D471, ASTM D412

 

 

Thử nghiệm keo dán gách theo TCVN 7899-2 và đánh giá theo TCVN 7899-1

 

 

Thử nghiệm cường độ bám dính của keo gốc Epoxy theo Tiêu chuẩn TCVN 7952; ASTM 881; ASTM C882; ASTM D4541…

 

 

Thử nghiệm vật liệu xảm khe gốc Silicone, Polyurethane... theo tiêu chuẩn TCVN 8267

 

 

Thử nghiệm kiểm tra kéo nhổ Bulong tại hiện trường

 

 

Thử nghiệm tấm Xi măng sợi Celullo theo tiêu chuẩn TCVN 8259-1÷9 và ASTM C1185

Lắp đặt thí nghiệm thử thấm của vật liệu chống thấm

Thử nghiệm chỉ tiêu tạo cầu vết nứt của Vật liệu chống thấm gốc Polyurethane, gốc xi măng polymer

Thử nghiệm chỉ tiêu độ xuyên nước của Vật liệu chống thấm gốc bitume