08 ngs6 ngs 5
Các Văn bản quản lý
Luật Xây dựng 2014

Luật Xây dựng 2014

Luật Xây dựng 2014 Luật này quy định quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Luật Đấu thầu 2013

Luật Đấu thầu 2013

Luật Đấu thầu 2013 Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu, bao gồm:

Luật Khoa học và Công nghệ 2013

Luật Khoa học và Công nghệ 2013

Luật này quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; biện pháp bảo đảm phát triển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. 

Trang :1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6