08 ngs6 ngs 5
Các Văn bản quản lý
Quyết định 681/QĐ-BXD ngày 12 tháng 07 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng

Quyết định 681/QĐ-BXD ngày 12 tháng 07 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng

Ngày 12 tháng 07 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 681/QĐ-BXD về việc phê duyệt quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng  

Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Ngày 30/06/2016 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 17/2016/TT-BXD về việc hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng  

Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Ngày 30/6/2016 Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư số 16/2016/TT-BXD  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quản lý vật liệu xây dựng

Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quản lý vật liệu xây dựng

Ngày 05/4/2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP về việc Quản lý vật liệu xây dựng. Nghị định này quy định các hoạt động trong lĩnh vực vât liệu xây dựng, bao gồm: Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng; hoạt động đầu tư, sản xuất vật liêu xây dựng; quản lý chất lượng, kinh doanh vật liệu xây dựng; chính sách...

Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

Ngày 10/03/2016 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 09/2016/TT-BXD về việc Hướng dẫn hợp đồng thi...

Trang :1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6