08 ngs6 ngs 5
Các Văn bản quản lý
Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần Khảo sát xây dựng.

Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần Khảo sát xây dựng.

Ngày 28 tháng 12 năm 2016 Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1354/QĐ-BXD về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần Khảo sát xây dựng.  

Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.

Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.

Ngày 30 tháng 12 năm 2016 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 30/2016/TT-BXD về việc hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.  

Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng.

Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng.

Ngày 19 tháng 12 năm 2016 Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1329/QĐ-BXD về việc công bố Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng.  

Quyết định số 1302/QĐ-BXD ngày 08/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Quyết định số 1302/QĐ-BXD ngày 08/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Ngày 08 tháng 12 năm 2016 Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1302/QĐ-BXD về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.  

Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/09/2016 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/09/2016 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Ngày 01 tháng 09 năm 2016 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 24/2016/TT-BXD về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.  

Trang :1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6