08 ngs6 ngs 5
LAS-XD 1494
Kiểm tra, kiểm định, giám định chất lượng công trình Xây dựng

Kiểm tra, kiểm định, giám định chất lượng công trình Xây dựng

Bên cạnh công tác thí nghiệm trong phòng và thí nghiệm ngoài hiện trường, Trung tâm Phát triển Công nghệ Xây dựng còn triển khai công tác Kiểm tra, kiểm định, giám định chất lượng công trình.

Danh mục các phép thử của LAS-XD 1494

Danh mục các phép thử của LAS-XD 1494

Danh mục các phép thử của phòng thí nghiệm LAS-XD 1494 (theo Quyết định số 320/QĐ-BXD, ngày 4 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm của Bộ Xây dựng

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm của Bộ Xây dựng

Ngày 8 tháng 12 năm 2016 Bộ Xây dựng đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng số 550/GCN-BXD cho Phòng thí nghiệm vật liệu và hóa phẩm xây dựng thuộc Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, mã số: LAS-XD 1494.