08 ngs6 ngs 5
Các Văn bản quản lý
Thông tư số 08/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng

Thông tư số 08/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng

Ngày 10/03/2016 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 08/2016/TT-BXD về việc hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn...

Thông tư số 07/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Thông tư số 07/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Ngày 10/03/2016 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 07/2016/TT-BXD về việc Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Thông tư số 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ngày 10/03/2016 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 06/2016/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định...

Thông tư số 05/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư số 05/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày 10/03/2016 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 05/2016/TT-BXD về việc Hướng dẫn xác định đơn giá...

QCVN 07 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật

QCVN 07 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật

Ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ra Thông tư số 01/2016/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật...

Trang :1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6