08 ngs6 ngs 5
Các Văn bản quản lý
Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

Ngày 06 tháng 02 năm 2017 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định và...

Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa

Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa

Ngày 21 tháng 11 năm 2007, Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XXII đã ban hành Luật số chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12

Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ: Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ: Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Ngày 01 tháng 7 năm 2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2016/NĐ-CP có nội dung Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.   

Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.

Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.

Ngày 22 tháng 12 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2500/QĐ-TTg về Phê duyệt Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công...

Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng quy định phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư

Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng quy định phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư

Ngày 30 tháng 12 năm 2016 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 31/2016/TT-BXD quy định phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư  

Trang :1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6