08 ngs6 ngs 5
Các Văn bản quản lý
Quyết định số 451/QĐ-BXD về việc Công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng XD công trình

Quyết định số 451/QĐ-BXD về việc Công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng XD công trình

Ngày 23 tháng 5 nưm 2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 451/QĐ-BXD về việc Công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Thông tư 06/2017/TT-BXD Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Thông tư 06/2017/TT-BXD Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Ngày 25 tháng 4 năm 2017 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 06/2017/TT-BXD Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Quyết định 689/QĐ-UBND về việc công bố giá ca máy, thiết bị trong lĩnh vực XD ở tp. Hà Nội

Quyết định 689/QĐ-UBND về việc công bố giá ca máy, thiết bị trong lĩnh vực XD ở tp. Hà Nội

Ngày 9 tháng 2 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 689/QĐ-UBND về việc công bố giá ca máy, thiết bị trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tp. Hà Nội

Quyết định 688/QĐ-UBND về việc công bố giá nhân công trong lĩnh vực XD trên địa bàn tp. Hà Nội

Quyết định 688/QĐ-UBND về việc công bố giá nhân công trong lĩnh vực XD trên địa bàn tp. Hà Nội

Ngày 9 tháng 2 năm 2017 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 688/QĐ-UBND về việc công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Ngày 15 tháng 02 năm 2017 Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 79/QĐ-BXD về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng  

Trang :1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6