08 ngs6 ngs 5
Tin tức
Thông tư số 05/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư số 05/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày 10/03/2016 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 05/2016/TT-BXD về việc Hướng dẫn xác định đơn giá...

QCVN 07 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật

QCVN 07 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật

Ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ra Thông tư số 01/2016/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật...

Luật Xây dựng 2014

Luật Xây dựng 2014

Luật Xây dựng 2014 Luật này quy định quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Luật Đấu thầu 2013

Luật Đấu thầu 2013

Luật Đấu thầu 2013 Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu, bao gồm:

Luật Khoa học và Công nghệ 2013

Luật Khoa học và Công nghệ 2013

Luật này quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; biện pháp bảo đảm phát triển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. 

Trang :4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12