08 ngs6 ngs 5
Tin tức
Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quản lý vật liệu xây dựng

Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quản lý vật liệu xây dựng

Ngày 05/4/2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP về việc Quản lý vật liệu xây dựng. Nghị định này quy định các hoạt động trong lĩnh vực vât liệu xây dựng, bao gồm: Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng; hoạt động đầu tư, sản xuất vật liêu xây dựng; quản lý chất lượng, kinh doanh vật liệu xây dựng; chính sách...

Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

Ngày 10/03/2016 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 09/2016/TT-BXD về việc Hướng dẫn hợp đồng thi...

Thông tư số 08/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng

Thông tư số 08/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng

Ngày 10/03/2016 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 08/2016/TT-BXD về việc hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn...

Thông tư số 07/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Thông tư số 07/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Ngày 10/03/2016 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 07/2016/TT-BXD về việc Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Thông tư số 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ngày 10/03/2016 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 06/2016/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định...

Trang :3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11