08 ngs6 ngs 5
Nghiệm thu đề án 1511: Đánh giá năng lực và độ tin cậy của kết quả thử nghiệm cường độ chịu nén của bê tông

 

 

        Ngày 04 tháng 01 năm 2018, Hội đồng khoa học kỹ thuật chuyên ngành Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp nghiệm thu kết quả đề án 1511: Đánh giá năng lực và độ tin cậy của kết quả thử nghiệm cường độ chịu nén của bê tông do Trung tâm phát triển vật liệu xây dựng thực hiện. Chủ tịch Hội đồng Đinh Quốc Dân – Phó Viện trưởng chủ trì cuộc họp.

        TS. Nguyễn Hùng Minh thay mặt nhóm thực hiện báo cáo kết quả thực hiện dự án. Dự án được triển khai theo Quyết định phê duyệt: 373/QĐ-BXD ngày 27 tháng 4  năm 2017 của Bộ Xây dựng. Dự án thực hiện nhằm xác nhận được năng lực Phòng thí nghiệm thông qua chương trình thử nghiệm thành thạo bằng so sánh liên phòng thí nghiệm, từ đó đưa ra được các biện pháp thích hợp để cải tiến hoạt động thử nghiệm; Giúp cơ quan quản lý nhà nước có dữ liệu khách quan về năng lực, độ tin cậy các phé thử của các Phòng thí nghiệm trong lĩnh vực xây dựng ở Việt Nam.

 

        Kết thúc quá trình thực hiện, dự án kiến nghị một số vấn đề như: Đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tổ chức thực hiện các chương trình thí nghiệm thành thạo đối với các chỉ tiêu cơ bản của công tác thí nghiệm bê tông và vữa; Các cơ quan quản lý cấp trên ban hành các Quy định phù hợp về việc tham gia thí nghiệm thành thạo của các phòng thí nghiệm là trách nhiệm và là công việc thường xuyên theo quy định ở mục b) điều 5.9.1 của TCVN 17025:2007; Tổ chức soát xét lại các tiêu chuẩn phương pháp thử TCVN 3118:1993 và các tiêu chuẩn liên quan khác để cập nhật các quy định mới, phù hợp với các tiêu chuẩn vật liệu, thiết kế và thi công có liên quan; Tổ chức đào tạo nâng cao năng lực của các LAS-XD đồng thời tăng cường kiểm tra để chấn chỉnh hoạt động tránh các sai sót có thể xảy ra.

 

        Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng TS. Đinh Quốc Dân đánh giá nhóm tác giả dự án đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và cũng đề nghị nhóm tác giả tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng, rà soát lại toàn bộ nội dung, sớm hoàn thiện Báo cáo để trình Bộ Xây dựng.

 

        Hội đồng khoa học kỹ thuật  chuyên ngành Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng nhất trí nghiệm thu kết quả dự án “Đánh giá năng lực và độ tin cậy của kết quả thử nghiệm cường độ chịu nén của bê tông” với kết quả xếp loại xuất sắc.

 

 

Bài viết liên quan