08 ngs6 ngs 5
Thư mời tham gia Dự án

BỘ XÂY DỰNG

VIỆN KHCN XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1948/VKH-TTVL

V/v Mời tham gia Dự án

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2017           

                        

Kính gửi: Phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng

 

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng được Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ thực hiện dự án Đánh giá năng lực và độ tin cậy của kết quả thử nghiệm cường độ chịu nén của bê tông” thuộc Đề án “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam”, thông qua hợp đồng số 07/2017/HĐ-ĐA1511 ký ngày 26/05/2017

Nội dung chính của Dự án là: Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức chế tạo các mẫu thử bê tông có độ đồng nhất phù hợp với yêu cầu và gửi tới các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (PTN LAS-XD) trong cả nước để thí nghiệm xác định cường độ chịu nén theo TCVN 3118: 1993 ở các tuổi 28 ngày và 60 ngày. Kết quả nén mẫu của các phòng thí nghiệm LAS-XD tham gia sẽ được gửi về Viện KHCN Xây dựng để thống kê và đánh giá theo TCVN 9596:2013. Thời gian triển khai nội dung thí nghiệm cường độ chịu nén của bê tông dự kiến thực hiện trong tháng 10 và tháng 11 năm 2017. Kết quả đánh giá sẽ được thông báo trở lại cho các phòng thí nghiệm LAS-XD tham gia một cách riêng biệt có tính bảo mật để biết về tình trạng năng lực thực tế của mình trong lĩnh vực thử nghiệm cường độ chịu nén của bê tông theo TCVN 3118: 1993. Trong báo cáo tổng kết, các số liệu gắn với các PTN LAS-XD cũng được mã hóa để đảm bảo tính bảo mật hoàn toàn. Kết quả của dự án sẽ cho các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng một bức tranh về thực trạng năng lực thử nghiệm xác định cường độ chịu nén của bê tông theo TCVN 3118: 1993, từ đó có các chính sách quản lý, đào tạo phù hợp, góp phần nâng cao năng lực thử nghiệm của các PTN LAS-XD trong cả nước.

Để Dự án triển khai đạt yêu cầu đặt ra và đúng tiến độ Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng kính mời Quý PTN LAS-XD trên cả nước tham gia chương trình thử nghiệm nêu trên.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý phòng Thí nghiệm.

Trân trọng cảm ơn!

 

 

VIỆN TRƯỞNG

Nơi nhận:

-          Như trên;

-         Lưu: VT, TTVL.

 

 

(đã ký)

 

TS. Nguyễn Đại Minh

 

Xác nhận tham gia

Khi tham gia chương trình, đề nghị Quý phòng liên lạc và xác nhận với Thư ký của dự án là KS.Nguyễn Thanh Hằng bằng một trong các hình thức sau đây:

- Gọi điện hoặc nhắn tin theo các số điện thoại: 024.3755 7849 hoặc 0904226369.

- Gửi thư điện tử vào email: hangibst72@yahoo.com hoặc ibst.tdbm@gmail.com

- Gửi công văn xác nhận theo đường bưu điện:

+ Người nhân: KS. Nguyễn Thanh Hằng – Trung tâm PTCN & VLXD;

+ Địa chỉ: Viện Khoa học Công nghệ xây dựng - Số 81 phố Trần Cung, Nghĩa tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Bài viết liên quan