08 ngs6 ngs 5
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm của Bộ Xây dựng